Description

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา (Korat Museum)  มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ให้กับคนในท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงอื่นๆ ในห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องพุทธศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องดนตรีศิลปกรรม ห้องประวัติสถาบัน บ้านโคราช และพิพิธภัณฑ์เพลงโคราช และบ้านโคราช ให้คนในท้องถิ่น เด็กๆ และเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้กัน ซึ่งเป็นอีกแหล่งท้องเที่ยวที่น่าพาลูกๆหลานๆมากเที่ยวกันจ้า

Opening Hours
Open

วันจันทร์
9:00 น. 15:30 น.
วันอังคาร
9:00 น. 15:30 น.
วันพุธ
9:00 น. 15:30 น.
วันพฤหัสบดี
9:00 น. 15:30 น.
วันศุกร์
9:00 น. 15:30 น.
วันเสาร์
9:00 น. 15:30 น.
วันอาทิตย์
9:00 น. 15:30 น.