Description

วัดมกุฏคีรีวัน Watmakutkiriwan  ตั้งอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดนี้ได้ก่อตั้งขึ้นโดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน สร้างอยู่บนยอดเขาที่ชื่อว่า “เนินปัญจสิงขร” มีความกว้างประมาณ 48 เมตร ยาว 48 เมตร

วัดแห่งนี้รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การแวะสักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการปฏิบัติธรรมอีกด้วย

Opening Hours
Open

วันจันทร์
5:00 น. 20:00 น.
วันอังคาร
5:00 น. 20:00 น.
วันพุธ
5:00 น. 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
5:00 น. 20:00 น.
วันศุกร์
5:00 น. 20:00 น.
วันเสาร์
5:00 น. 20:00 น.
วันอาทิตย์
5:00 น. 20:00 น.