Description

วัดศาลาลอย เป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้นภายหลังจากรบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา วัดแห่งนี้ได้ มีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และอนุสรณ์สถานเจดีย์บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นภายในวัด จุดเด่นของวัดนี้ อยู่ที่อุโบสถหลังใหม่ ซึ่งออกแบบโดยรศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร ใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่ง เช่น ผนังด้านหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังด้านหลังเป็นภาพตอนพระเจ้าเปิดโลก ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูน ภาพเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดก วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง โดยแยกจากถนนรอบเมืองไป ประมาณ 500 เมตร วัดนี้ตั้งอยู่ติดกับลำตะคองซึ่งไหลพาดผ่านตอนเหนือของตัวเมืองไปลงสู่แม่น้ำมูล

Opening Hours
Open

วันจันทร์
8:00 น. 18:00 น.
วันอังคาร
8:00 น. 18:00 น.
วันพุธ
8:00 น. 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 น. 18:00 น.
วันศุกร์
8:00 น. 18:00 น.
วันเสาร์
8:00 น. 18:00 น.
วันอาทิตย์
8:00 น. 18:00 น.